پس از شستشو، فرش شما را با آبگیر مخصوص تونلی، بدون ایجاد هرگونه چین و چروک آبگیری می کنیم

بیشتر قالیشویی ها در این زمینه مشکل دارند که باعث صدمه به فرش شما می شود