قیمت مشخص، ثابت و مطابق نرخ اتحادیه را با فاکتور رسمی به شما ارائه می دهیم

وجه اضافه از شما تحت عناوین جعلی نظیراعلاءشور، دوبار شور، سفیدشور و غیره دریافت نمی کنیم

 فرش شما با بهترین شوینده متناسب با نوع فرش به مقدار و دفعات لازم شستشو و با موازین شرعی آبکشی گردیده ، سپس در واحد کنترل کیفیت بررسی و درصورت تایید بسته بندی و در زمان مقرر تحویل میگردد