نشانی: بزرگراه خلیج فارس خروجی 71خیابان ایران زمین خیابان پارس هنر

تلفن های تماس
56537488 – ۰۲۱
56537490 – ۰۲۱